Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
tandas / vel coniugia socianda. dat is. vor weten toecom
8
mende dijnghen behoort alleene gode toe: diese int ane=
9
scauwen van zijner goddelicheit ooc
ooc ] aoc GW5066
den enghelen vor
10
weten doet. Ten sal dan niet gheorlooft zijn den kerste
11
nen oft christenen menschen tonderhoudene die leeringhen
12
vanden heydenen ghegheuen: nochte onderwachtene
13
ende te oefene die elementen ghelijc die vut der aerden vut
14
den watre: vut der lucht oft vuten viere zottelicken haer
15
teykenen nemen. Noch hem en sal niet gheorlooft zijn
16
tonderhoudene ende te wachtene den loop vander manen
17
ende andre planeten ofte sterren: oft der teykenen vanden
18
hemele bredrieghelicheit om ter goeder hueren: also zij
19
meynen te plantene te saeyene oft een wijf te trouwene.
20
Het zijn dan groote zotten die hem stellen zo seere int be=
21
dwanck vanden astrologien ende astronomien ende sterrekij=
22
kers dat zij niet en souden dorren een nieu cleid doen
23
maken oft andoen: oft yewerincs gaen / oft yet bestaen
24
te doene voor dat zij haren boeken daer af vonnisse ende
25
onderwijs gheuraeght hadden. Ende zonder twijfele
twijfele ] twijsele GW5066
al
26
le die gheloouen dat dinsturten ende cracht vanden heme
27
le des menschen wille bedwijnghen can ende dat hij tot eeni
28
ghe hende gheboren is ende dat niet ontulien en can mids
29
den ghewelde vanden planeten zijn onghelooueghe. want
30
nyemand bedwonghen werdt tot quade al isser deen meer
31
toegheneghen dan dander. Ende daer om angaende den
32
lichaem: als van laten / medicijnen nemen. boomen vel=
33
len ende lichte planten / vleisch slaen oft souten ende andre
34
dijnghen dier ghelijcken machmen zonder zotheit oft zon=
35
de naer bequamen tijd vander manen wercken.
36
SO wie wel leeft ende voor hem siet
37
Dien letten oft deeren de planeten niet.
GW5066_0133_Paris_i5r