Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
willen met elcken spotten. ghecken ende spelen ende en willen
8
niet datmen met hem speelt. want zij hem betere rekenen
9
ende hachten dan andre die vele wijsere ende betere zijn dan
10
zij: want het een groote onwijsheit is ende een openbaer
11
teykin van zotheit niet willen spel verstaen ende nochtans
12
daer mede ommegaen. ghelijc die met zotten ende kijnde
13
ren willen spelen: ende zijn zij met eenen riete oft zweepen
14
ghesleghen daer zij haer houten paerd met slaen meyn=
15
den zij stoorens hem ende de sommeghe trecken haer messen
16
ende dandre spreken rijpe ende zware worden ende drey
17
ghen die kijndren ghelijc oft zij met ouden lieden spra=
18
ken. Ende daer om seit Salomon aldus sagitta infi
19
xa
xa ] xe GW5066
femori canis: sic verbum in corde stulti. dat wordt van
20
den zotten is in haerlieder herte / ghelijc die pijl ende schicht
21
die ghescoten is inde dien oft billen van eenen honde
22
want ghelijc die hond dorstoten niet zo zeere en gheert
23
dan den schicht vut te treckene / also en gheeren die zot=
24
ten niet zo zeere als orsake te vindene om haren zotten
25
toorne op yemand te scietene: ende daer om en can men=
26
se niet zo lichtelic angheroeren men en heeft haer lieder
27
ghescut dat zijn haerlieder quade worden oft slaghen op
28
den hals. waer om ic wel segghen mach aldus.
De leeraer.
29
HIj is wel zot die met zotten speelt
30
want hem dat spel zeer haest verveelt
31
So wie den zot al spelende slaet
32
Al lagghende menighen slach ontfaet
33
Ende werdt hij tornich es hij wel ghepaert
34
Om datter twee zotten zijn vergaert
35
want die wilt wijs zijn ende den sot maken
36
Vindt hem bedroghen in allen saken.
GW5066_0137_Paris_i7r