Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
wijsen. Eerst bij Perillus die een constich man was van
8
athenen: ende verstaende dat in sicilie was een tyrandt
9
die zonder ghenade de lieden verdede meynende wel ghe=
10
loont te zijne: ghijnc tot hem ende maecte hem eenen stier
11
oft eenen verre van metale segghende dat die daer in ghe
12
soden oft verbrandt wordde soude loeyen ende gheluut
13
maken als een stier oft verre ende niet als een mensche: mids
14
welcken de tyerand alte mael gheen ghenade noch mede
15
lijden en soude hebben van dier inne lijden moesten: dwelc
16
verstaende de tyerand seide dat hijt proeuen wilde ende ver
17
soeken met hem seluen die dat afgrijselic torment ghemaect
18
hadde: ende deden daer inne verbranden aldus also dauid
19
seit Incidit in foueam quam fecit: viel hij in de gracht die hij
20
ghemaect hadde. Ten andren machmen tselue proeuen
21
bij Aman die ten tijde dat assuerus leefde hadde doen
22
maken een galghe om mardocheum an te hanghene daer
23
hij deur de begheertte ende bede van hester de conijncghin
24
ne selue an ghehanghen was. der ghelijcke leest men van
25
vele andre: ende het en ghesciet nemmer anders: zo wie vut
26
is ende bestaet yemand te bedrieghene oft scade te doene
27
hij vindt hem bedroghen ende in scaden in dese werreld oft
28
in dandre. wij sullen dan ons wachten al hebben wij eeni
29
ghe macht vele lieden te mesdoene: want van aller mes=
30
daed ghesciet ten heynde wrake ende gheen gheweld mach
31
langhe dueren. Jc meyne dat gheenestad zo cleyne en
32
zij daer men gheen exempel en vindt om hem te spie=
33
ghelene.
De leeraer.
34
ELc wijse wachte hem van ouerdaed
35
Al heeft hij in machte den hoochsten graed
36
want die vele lieden tonrechte plaeght
37
Hem seluen meest in plaghen iaeght.
GW5066_0139_Paris_i8r