Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
meren ende anmerct haer weghen ende leert van haer wijsheit
8
Dewelcke al heeftse gheenen leydsman noch meyster noch
9
prinche nochtans bereidtse ende vergadert haer in dem ougst
10
ende in den somer dat zij te wijnter sal eten Ende om dat die
11
ghierighe seghen dat zij doen ghelijc de mieren: ende wil
12
len daer om wijs gherekent zijn alsomense naer de wer=
13
reld rekent daer om Horatius op die segghen: dat de mie
14
ren euen nerndstelic vergaderende ons gheuen exempel van
15
grooten arbeite: antwordt aldus Que simul inuersum
16
contristat aquarius annum Non vsquam prorepit: et illis vtitur
17
ante Quesitis / patiens: cum te neque feruidus estus dimo
18
ueat lucro: neque hyems: ignis. mare ferrum Nil obstet tibi
19
dum ne sit te ditior alter. dat is het is wel waer dat de mie
20
ren vergadert ende spaert maer zij doet ghetamelic: bij ma
21
ten: ende teenen goede hende: want also saen als de winter comt
22
blijftzij in haer hollekin ende en cruupter niet vut nocht
23
en vergadert niet meer: maer ghebruuct ende leeft ghespa
24
richlic ende tamelic van datse vergadert heeft. Maer ghij
25
ghierighe mensche en houdt niet op noch in die berrende
26
hitte noch in die stranghe coude: ende noch water noch vier
27
noch wapen en can v weder staen noch weder houden op en
28
dien dat niemand rijcker en zij dan ghij. Ende ghelijc die
29
mieren vergadren als een ghemeyn volc: also vergadren
30
die bien als onder eenen conijnc. die ooc den traghen ver
31
manen te arbeitene ende zijn brood te winnene want also
32
Salomon seit Omnis piger in egestate est. Alle traghe
33
menschen zijn in ghebreke. want zijn zij in gheenen ghebre
34
ke van tijdelicken goede ouermids datment hem te voo
35
ren ghewonnen heeft / zij sijn nochtans in ghebreke van
36
deughden: dus salmen traecheit ontsien.
37
TRaecheit ende ledicheit moedre van zonden
38
Hebben vele zotten met armoede ghebonden.
k i

GW5066_0141_Paris_k1r