Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
oft op andre saken waer met zij meynen iusticie ende recht
8
uaerdicheit te verblindene dwelc doende zij haerlieder
9
zielen verdoemen / want wat zij met boosheit. subtijlheit.
10
listen. vonden. practiken. oft bedroghe tonrechte ghe=
11
crijght / al werddet hem bijden rechters oft scepenen be=
12
droghen oft verleidt zijnde oft niet wel verstaende toe
13
ghewesen: dat stelen zij vor gode ende zijnt sculdich
sculdich ] stuldich GW5066
weder
14
te gheuene met al den achterstelle scade ende verlette dat
15
haer wederpartie ghehadt heeft vander eerster stond dat
16
zij wisten ende besieuen dat zij ontrecht hadden. Daer om
17
seit Salomon Prouer. iij. Non contendas aduersus ho=
18
minem frustra: cum ipse tibi nihil mali fecerit. En wilt niet
19
te vergeefs ende zonder orsake met yemand dijnghen oft
20
te rechte gaen: als hij v niet mesdaen en heeft. Ende om
21
datmen hem dicwijl ontgaet als men te wette staet: het
22
zij vut torne / oft vut ghiericheit oft vut nijde ende spijte
23
datmen zijn ghedijnghe verliesen soude teghen yemand
24
aermer oft onwijser ende min ghehacht: daer om verspreect
25
sent pauwels zeer die van Corinthen om dat zij gheerne
26
vor heidene lieden dijngden. ende ons heere seide zijnen
27
iongheren zo wie v den oppersten mantel neemt lieuer
28
dan ghijer soudt moeten om dijnghen gheeft hem uwen
29
onder rock oec daer toe. Niet dat hij raedt dat wij yeman
30
de zouden voetsel gheuen om quaed te doene: maer om
31
dat wij ons wachten souden van dijnghen ende strijden
32
zo wanneer wijer meerder deught met beletten oft on=
33
rechtuaerdicheit doen moeten. wij sullen ons dan wach
34
ten van vele dijnghens connen wij.
De leeraer.
35
GHenoechte ende vreught: tijd. goed. ende deught
36
Vele dinghens ontweught scuwet als ghij meught
k ij

GW5066_0143_Paris_k2r