Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ders gheleert en hebben dan achter die mulen gaen ende die
8
bestellen ende toomen: oft looftuten oft ter oncuusheit hel
9
pen ende dienst doen oft elders toe dat niet gheorlooft en is
10
oft zijn zij rijcke die dat gheestelic goed met tijdelicken
11
goede coopen willen met simonien dewelcke zeer zot zijn.
12
want wisten zij wat zorghen het zij ten priester licken state
13
zonder eerbaerheit ende wijsheit commen zij en souder hem niet
14
zo zeere inne haesten. want men leest van sent Marc / die
15
vanden heilighen gheest verlicht was zo verre dat hij
16
een vanden viere ewangelisten is: ende zo heilich dat hem een
17
yeghelic goed kersten coos tot zijnen bisscop: dat hij noch
18
tans zijnen dume afsneed om de zorghe vanden hoghen
19
state tontgane ende om datmen gheen priester maken en
20
saude. Het ware dan vele lieden beter dat zij haer kijn
21
dren daersij priesteren af maken willen sonden ter scolen
22
om wijsheit ende deught te leerene dan te roome om de
23
mulen te strijkene ende met haren ongheorloofden dienste
24
ten sulken state te gherakene die bouen keyseren ende conin=
25
hen gaet: maer ouermjds datter nu vele toe commen an=
26
ders dan zij behooren: zo meshachtmense nu zeere: zo ver
27
re dat menighe oncuussche vrouwe heeft nu eeren cappel
28
laen in haer huus tot haren dienste diese ter kerken knaept
29
ende ter tafelen dient Ende daer om vindtmen den clercken
30
ghescreuen aldus. Clerice qui nescis quid ius et quid sit
31
honestum Aptius est aratrum quam sacer ordo tibi. Clerc die
32
niet en weet wat recht zij ende eerbaerheit weet dat die
33
ploegh v bat betaemt dan den priesterlicken staet.
34
OM dat priesterscap is den hooghsten staet
35
Sal elc wel toesien hoe hijt angaet
36
Die paerden toomt ende priester wilt wesen
37
waer an de ploegh vele meer ghepresen.
k iiij

GW5066_0147_Paris_k4r