Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
fructus generis
generis ] genens GW5066
tabula iactare capaci famosos equitum
8
cum dictatore magistros: Si coram lepidis male viuitur
9
efigies quo Tot bellatorum? dat is. wat helpen de oude
10
ren ende vorderen daer men af commen is achter een ghemaelt
11
oft ghesneden oft ghescildert ghelijc men de roede van
12
iessen maelt oft scildert: wat verhalen datmen van edele
13
bloede ende edeler afcompsten zij alsmen voor sulcke beilden
14
verkeerende ondeughdelic ende oneerbaerlic leeft. oft hij
15
segghen wilde: niet met allen. want also hij vortgaende
16
seit Tota licet veteres exornent vndique cere Atria: nobi
17
litas sola est atque vnica virtus. Al waert dat al uwe sa
18
le stonde vol beelden van wasse ghemaect also de romey
19
nen plaghen alle dedele ende vermaerde van haren ghe
20
slachte te stellene nochtans en soudij daer om met rechte
21
niet edele gherekent zijn: want alleine deught is warach=
22
tighe edelheit. Ende in sghelijcs zijn zij onwijs die hem op
23
haer goed. op haer scoonheit. conste. fortune. behagheli
24
cheit oft andre ghiften ende gauen verheffen. want also men
25
ghescreuen vindt Qui genus suum laudat / aliena laudat
26
Die zijn gheslachte ende zijn voorders looft die looft dat
27
zijne niet en is. want haer deught en is onse niet ten zij
28
dat wijse na volghen vanden welcken seit een leeraer aldus.
29
EDelheit van bloede behoort uwen maghen
30
Fortune mach al v haue ontdraghen
31
Scoonheit ghesonde. cracht / deught faconde
32
Behooren natueren alsic vermonde
33
Const ende wijsheit hebben v ghegheuen
34
Natuere / de meister ende merckelic leuen
35
Deughdelicke charitate verleent onsheere
36
Bidt hem daer omme zo werdt v eere
37
want hij alleene zijn gauen croont
38
Ende voor zijn goed den zijnen loont.
GW5066_0149_Paris_k5r