Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
eten ende drijncken niet spelen sonderlinghe verboden ende
8
onheorlooft spel / als zijn die alleene in fortunen oft be=
9
droghe gheleghen zijn ghelijc dobbelen ende der ghelijcken:
10
maer sullen gode louen ende op heilighe daghen ten sermoe
11
ne oft prediken ende ten godsdiensten gaen: ende op andre da
12
ghen tonsen wercke ende louelicke antieringhen. Ende eist
13
dat wij vut recreatien dat is om onse sinnen te verscer=
14
pene ende met onsen vrienden te verblijdene eenigh eerbaer
15
spel spelen willen als wij gods dienst ende ons werck ghe
16
daen hebben wij en sullen al spelende gheen zonde doen:
17
te wetene gheen ghiericheit noch onrechtuaerdicheit. ende
18
met niemande spelen om kennisse te maken ter quader or
19
saken / dat is om daer na ander spel dat noch min gheor
20
looft is te spelene. Maer sullen doen dat ons Virgilius
21
leert in een wercxkin dat hij vanden spele ghemaect heeft
22
segghende aldus. sperne lucrum: versat mentes vesa
23
na libido. Ende daer na. Nullus vbique potest felici ludere
24
dextra Plecte truces animos vt vere ludere possis. dat is.
25
wildij wel spelen versmadet tghewin
26
want quade begheerte verkeert den sin
27
weest sonder bedroch ghij zwaere ende rijpe
28
Leert vanden wijsen cleyn van begrijpe
29
Stelt bij den moed also wel alst tgoed
30
Ende weest niet toornich in weder spoed
31
Speelt stoutelic hebdij die kisten vol
32
Maer speeldij anders zo zijdij dol
33
want menich keert met ydelen handen.
34
Die ghierichlic speelt crijght scade of scanden
35
Niemand en heeft altijds voorspoed
36
Verlieft ghij tgheldt behoudt den moed
37
Stelt fel benijden ende torne besijden
38
So meughdi verblijden ooc zonder bedijden.
GW5066_0151_Paris_k6r