Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
tuum fateor quem calceus vrget et vxor. Die hem laet
8
dwijnghen van zijnen wijue oft van zijne scoens dien
9
houdic voor een zot. dwelc men zedelicken verstaen mach:
10
nemende also sent Augustijn dicwijle neemt: de redelic
11
heit vanden mensche voor den man ende die sinnelicheit
12
voort wijf Ende ghelijc dat huus niet wel gheregiert en
13
is daer twijf douerhand heeft: also en is de mensche niet
14
wel gheregiert als de sinneicheit redene ende verstand on
15
der haer bedwanck houdt. wij sullen dan onsen esel /
16
dat is ons vleisch ende lichaem zo in bedwanghe houden
17
dat hij te weeldich zinde zijnen meistere dat is de ziele
18
ende verstaendelicheit niet onder voet en werpe: dat is in
19
zonden die beestelic zijn want gheen dijnck gode meshaeght
20
meer dan die zonden. Ende gheen dijnck voor gode aer=
21
gher gherekent is dan een besondeghe ziele. zo wie hem
22
dan van zijner lichamelicker begheerten laet verwin=
23
nen: die laet hem van zijnen scoen oft scoens bedwinghen:
24
want ghelijc men de scoens draeght om daer met dor dat
25
slijck te gane met suuere voeten: also heeft ons god on=
26
se vijf sinnen ghegheuen om daer met die ziele te dra=
27
ghene tot der kennessen van hem ende zijne ghewercken.
28
want wij eerst met den sinnen begrijpen ende daer na ghe
29
meynlic metter verstannissen. Maer vele lieden slach=
30
ten ende ghelijken den verckenen oft zwijnen die van
31
den drecke haer bedde van ghenoechten maken: ghelijc
32
die haer behaghen nemen vp vleischelicke ghenoechte
33
ende weelde.
De leeraer.
34
DIe hem laet dwijnghen van zijnen wijue
35
Dat is zijn ziele van zijnen lijue
36
Oft van zijn scoens / dat sijn zijn sinnen
37
Die mach den prijs van zotheit ghewinnen.
GW5066_0153_Paris_k7r