Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
ders naer haer verdienten
verdienten ] vrrdienten GW5066
te rechtene. Ende om dat eeni
7
ghe quaeddoenders te machtich zijn ende hem niet en
8
laten te rechte betrecken ende al zijn zij daer toe gheroepen
9
niet voor ooghen commen en willen: daer om zijn heeren
10
ende princhen dat is alle vanden werlicken state ghelijc
11
die keyser: die conijnghen hertoghen. grauen. ende andre
12
vorsten eerst ghestelt ende ghekosen ghe weest: om trecht
13
met machte te bescuddene teghen den ghonen diet met
14
ghewelde ende ouerdade breken willen. Ghelijc nu te=
15
ghen die ongheloouighe ende die eenigh land oft rijke ton
ton ] con GW5066
16
rechte besitten willen. Ende daer om zijn in de werreld
17
seer orbore die aduocaten ende procureurs dat zijn diemen
18
tot zijner causen neemt om te beradene vorsprake ende
19
bescuddenisse te gheuene. Item den ridderlicken staet ende
20
het volc van wapenen: om den heeren bijstand te doe=
21
ne: ende daer om zijn beide dese staten eerbare ende louelic
22
als mense wel houdt: maer die vele dijnght beseft wel
23
wat hulpen ende trooste hij an die aduocaten vindt ende
24
die landsman weet wel wat bescermenissen hij vanden
25
volcke van wapenen heeft. Den welcken sent ian bap
26
tiste gaf een reghele om ten eewighen leuene te gherake
27
ne segghende Neminem concutiatis: neque calumniam facia
28
tis et contenti estote stipendijs vestris. En slaet nyemand
29
tonrechte: en quelt niemand: ende zijt te vreden met uwer
30
soudijen ende loon vanden prinche oft vanden lande v
31
toe gheleidt. Vanden onrechtuaerdighen roouers ende
32
nemers van eens anders goede: seit Salomon Prouer.
33
xxi. Rapine impiorum detrahent eos: quia noluerunt
34
facere iudicium. Den roof ende die proyen vanden onghe
35
nadighen ende ongodsdienstighen sullense aftrecken: te
36
wetene van gode ende zijnen rijcke: om dat zij gheen.
GW5066_0155_Paris_k8r