Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

37
recht en hebben willen doen. Ende angaende den aduoca
38
ten seit ons heere Mathei. xxiij. Ve vobis scribe et pha=
39
risei qui comeditis domos viduarum. dat is wee zij hu
40
ghij scrijuen ende phariseusen die der weduwen husen etet
41
Dat is ghij die dat recht ende die processen scrijft ende den
42
aermen lieden gheen recht noch bijstandt en doet also lan
43
ghe alsij yet bij te setten hebben: ende doet hem huus ende
44
hof verteeren. Vanden welken ende den ontrechtuaerde=
45
ghen volcke van wapen die lansman oft ackerman al
46
dus hem beclaghen mach.
De leeraer.
47
TEr quader stond was ick gheboren
48
want wat ic winne is al verloren
49
Die crijghsman vereet my ossen en scapen
50
Ende andre vee can hijse betrapen
51
Sijn paerden eten mijn voeder ende coren
52
Ende slaet my daer toe willic my storen
53
wist hij dat ic hadde verborghenen scat
54
Al soude hijer om moeten steruen opt rat
55
Ic souden hem gheuen met mijnen handen
56
Oft anders soudij mijn huus verbranden.
57
Ende wat die lieden van wapenen laten
58
Dat eten al gadere die aduocaten
59
Die my so langhe goede hope gheuen
60
Als zij op mijnen budel leuen.
61
Gaue god dat ic dijnghens deruen mochte
62
Maer waert dat ic gheen recht versochte
63
Ic verlore ter stond: haue ende grond
64
Al haddic meer dan dusentich pond
65
En cans vorbij ic moet verliesen
66
Maer wille voor mijn deyl den hemel kiesen.
GW5066_0156_Paris_k8v