Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
dijncken maken also sent pauwels verhaelt Philip. iij.
8
van haren buuck haren god. want watmen alder meest
9
ende hooghelicst mint ende oefent dat houdtmen in mannie
10
ren van sprekene voor zijnen god. Dat ander goed is
11
gheleghen in orborelicheden: ende is ghenaemt dat goed
12
der werreld oft van fortunen: ghelijc rijckdom grooten
13
scat: vele heerscappien ende der ghelijcken daer alle ghieri
14
ghe ende hoouerdighe naer staen ende op vut sijn. Dat
15
derde is gheleghen in eeren oft eerwerdichede: ghelijc in
16
deughden ende wijsdom: die zijn zij warachtich ons ten
17
hooghsten ende oppersten goede dwelc god is leiden: maer
18
leeder also een poete ons bewijst. sequaces luxus habet
19
multos honor et sapientia paucos. Vleischelicke weilde
20
ende ghiericheit hebben vele navolghrs: maer eere ende
21
wijsheit weynich. Ende daer om berespt de leeraer in dit
22
capittel zonderlijnghe die coken. botelliers oft kellers:
23
dat zijn alle die spijse oft dranck te bereydene oft te be=
24
warene hebben: die dicwijle groote scade doen haren mei
25
sters om dat zijse
zijse ] zijfe GW5066
roouen ende hemlieden ontstelen haer
26
goed ende dienst: want een hond wel gheuoedt heeft lie
27
uer teslapene dan te bassene. van desen dan mach men
28
segghen aldus.
De leeraer.
29
DIe zijnen buuck te vele toe gheeft
30
Ende altijds leegh ende leckerlic leeft
31
Ende al zijn blijscap stelt op die spijse
32
Mach hem wel voeghen metten onwijse.
33
want eten ende drijncken bouen maten
34
Ende buten tijde / machmen wel haten
35
Om dadt bederft ziele ende lijf
36
Ende maect den edelen man keytijf.
l ij

GW5066_0159_Paris_l2r