Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
Ende als die romeynen yemand louen wilden / docht hem
8
ghenoech zijn dat hij voor een goed ackerman gherekent
9
was. Ende ons heere en seide niet dat zijn vadere een
10
coopman oft een bewoendere vander stad dat is een bor
11
gher oft een poorter was: maer een ackerman. Ende om
12
dat ackeren ende eeren een eerbare ende salich becommeren is
13
daer om segghen die poeten dat rechtuaerdicheit vanden ste
14
den veriaeght zijnde met twee haren zustren te wetene
15
zuuerheit oft cuuscheit van lijue ende trauwe: haer langhe
16
tijd int veld onder die lanslieden ende arbeiters vanden
17
lande hilt: tot datse van hemlieden ooc verdreuen was.
18
Also zij noch is god betert: want de lansman ende boere
19
nou oncuuscher valscher onghetrouwer ende houerdigher
20
dicwijle is dan die lieden vander stad: hoe wel men noch
21
goede vindt ende ghetrouwe: maer vanden quaden ende
22
zotten spreect hier die leeraer segghende aldus.
De leeraer
23
HElp god hoe is de werreld verkeert
24
Die lansman was hier voortijds gheeert
25
Om dat hij ghetrouwe was ende ootmoedich
26
Simpele: rechtuaerdich ter deught voort spoedich
27
Nou is hij ghierich: hoouerdich. bedeghen
28
Tot aller loosheit ende bedroch gheneghen
29
Eerst is hij coopman: ende werdt hij rijcke
30
So en is op dland gheen zijns ghelijcke
31
Dus coopt hij heerlicheit ende werdt mijn heere
32
Al en weet hij ter werreld noch deught noch eere
33
Ende als hij hem vindt zeer hoghe gheseten
34
En wilt van zijnen maghen niet weten
35
Maer cleidt hem costelicker dan edele gheboren
36
Een hoouerdich boere is gaer verloren
l iij

GW5066_0161_Paris_l3r