Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
arca Tantum habet et fidei. Elc is gheloost na dat hij
8
gheld in zijn kiste ende scrijne heeft Als seit Ouidius dat
9
census honores Census amiciciam pauper vbique iacet. dat
10
is. den scat gheeft eere / den scat gheeft vriendscap: ende
11
die aermelicht tallen canten onder voet. Hoe wel noch=
12
tans Lucanus heit aermoede Munera nondum intellecta
13
deum. dat is ghiften ende gauen van gode ghegheuen maer
14
noch ombekendt want weynich lieden beseffen oft wil
15
len weten wat goeds ende voordeels aermoede daer zij
16
wel ontfaen is met haer brijnght: dwelc zo groot is dat
17
die aller wijste meistre iesus christus riedt zijnen aller
18
liefsten iongheren ende disciplen: alle haer goed wech te
19
gheuene omghewillighe aermoede daer voren te hebbe
20
ne want also hij seit diet wel weet: het is bijcans ommo=
21
ghelic ende emmers zeer zwaer om doen dat de rijcke ende ha
22
ren sin ophaer rijckdom stellende souden dat eewich le=
23
uen besitten. Ende om dat met vele goeds vele zorghen
24
commen zowie meer ghelds begheert dan hem behoeft die
25
wilt ghesleghen zijn met twee stocken: deen is met zor=
26
ghelicken bewaerne: dander met zorghelicken vut ghe
27
uene. Ende daer bij zijn zij salich die verstaen wat rusten
28
ende ghenoechten aermoede van gheiste gheeft.
De leeraer.
29
DIe is te vreden met dat hij heeft
30
Is daller rijckste man die leeft
31
Maer die aermoede van goede ontsien
32
Ende meer dan zonde oft scande vlien
33
Sijn zot / om dat zij niet ghevroeden
34
wat / rusten / wat goede comt met armoeden
35
Maer diese ontsiende na rijckdom staen
36
Sietmen dicwijl met twee stocken slaen.
l iiij

GW5066_0163_Paris_l4r