Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
volstandicheit die croone gheeft. Ende daer om seit sent
8
pauwels. ii. Timo. ii. Qui certat in agone: non corona=
9
bitur nisi qui legitime certauerit: die in een parck oft camp
10
eenighen strijd vecht en zal niet ghecroont zijn. dan die
11
wettelic ende ghetrouwelic vecht dat is tot den heynde.
12
Also mids dat / ghelijc iob seit Militia est vita hominis super
13
terram. dat leuen des menschen op aerderick is een ridder=
14
scap ende gheduerich strijden: sal elc hier vromelic strijden
15
ende hem niet op gheuen noch verwonnen gheuen vanden
16
viand vander hellen: van zijnen vleische oft vander
17
werreld / die ons altijds bestrijden tot der dood ende tot den
18
heynde van onsen leuene: ende dan sullen wij daer af wel
19
gheloont zijn ende anders niet. Ouermids dat ons heere
20
seit. Luce. ix. Nemo mittens manum suam ad aratrum: et aspi
21
ciens retro aptus est regno dei. Nyemand stellende zijn
22
hand an die ploegh: ende achterwaerdt siende es bequa=
23
me ten eewighen leuene te gherakene. dat is. Nyemand
24
beghinnende eenighe goede wercken: ende die latende ach
25
terwaerd ziet op zijn quade ghewoenten: sal ten eewi=
26
ghen leuene gheraken: ten zij dat hij ten heynde is von
27
den de hand an de ploegh hebbende ende goed opstel voort
28
te menene al en heefter hij noch niet vele toe ghedaen.
29
want god een volmaect opstel voor den wille ontfaet:
30
alsmen dwerck niet volbrijnghen en can: ende gherne
31
volbrijnghen wit de.
De leeraer.
32
DIe van weldoene wilt zijn gheloont
33
Van vromelic strijden zijn ghecroont
34
Die moet ten heynde ghestadich blijuen
35
want also god leert ende ons doet scrijuen
36
Die niet en voldoet dat hij bestaet
37
Van nyemand hij rechten loon ontfael.
GW5066_0165_Paris_l5r