Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
zotten verhoouerdighen. Teghen dewelcke staet ghescre
8
uen Job. xv. Quid tumet contra deum spiritus tuus: vt
9
proferas de ore tuo huiusmodi sermones: Non est in hominis
10
potestate prohibere spiritum: nec habet potestatem in die mor
11
tis: nec sinitur quiescere ingruente bello: ne: saluabit im
12
pietas impium. waer toe zweldij ende verheft ghij v teghen
13
gode segghende hoouerdighe worden. Ten is in des men
14
schen macht niet te belettene ende van hem te weerne den gheest
15
Ende hij en heeft gheene macht in den tijde van zijner dood
16
Ende hij en werdt niet ghelaten rusten: wanneer die orlo=
17
ghe rijst. Noch zijn quaedheit ende onghenadicheit en zal
18
den onghenadighen ende ongodsdienstighen niet behouden
19
noch salich maken. Oft hij segghen wilde: het is al verlo
20
ren teghen gode ghestreden: want hij onverwinnelic is: ende
21
daer om zijn zij zot die teghen hem murmureren ende pronc
22
ken als zij ongheluc hebben: oft hem verhachten als zij in
23
vorspoede zijn: ende laten hem dijncken dat hem god niet der
24
renen mach om dadt hem wel gaet: oft om dat zij niet
25
gheplaeght en zijn als andre. Vanden welcken seit Persius
26
aldus. Ignouisse putas: quia cum tonat: ocyus illex Sulphu
27
re discutitur sacro: quam tuque domusque An quia nec fibris ouium
28
ergennaque iubente Triste iaces syluis euitandumque bidental:
29
Jdcirco stolidam praebet tibi vellere barbam Iuppiter. dat is.
30
MEyndij dat v god alle dijnck vergheeft
31
Om dat hij v niet verblyxemt en heeft
32
Nocht v huus metten donder versleghen:
33
Al heeft hij v quaedheit langhe verdreghen
34
En wilten niet bijden baerde trecken
35
Als dicwijle doen die boose ghecken.
36
want: wat ghij hem doet werdt v vergolden
37
Langhe gheborght en is niet quijt ghescolden.
GW5066_0169_Paris_l7r