Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ende zo zot dat zijs hem niet en wachten ende op tghebod
8
gods niet vele en hachten Maer om te wetene wat blas
9
phemeren is: weet zo wanneer datmen gode toeleidt dat
10
zijner goddelicker hoogheit ende maiesteit te cleyne is ende
11
niet en betaemt: oft andre dijnghen toeleght yet dat al
12
leene gode toe behoort / ghelijc eenich dijnc van nieuten
13
sceppen: die zonden bij zijnder macht ende selfs auctoriteit
14
verlaten: anbeedt werden. eewich zijn / almachtich on=
15
hendich zijn ende dier ghelijcken. ende daer om alle manniere
16
van afgodrye oft toouerye is een manniere van blasphe
17
mien: maer die meynighe vanden leeraer is hier te spre=
18
kene teghen de ghone die god vermindren ende messaken
19
Ghelijc die hem verwijten die leden die hij om onsen
20
wille an ghenomen heeft als die eenighe gods zone men
21
sche is wo den om onser salicheit wille. want dat hij le
22
den heeft ende gheleden als mensche en is hem niet te ver
23
wijtene: noch vut verstoortheit oft gramscap. oft torne:
24
oft wanhopen oft valscheit ende aergheit te noemene ende
25
daer bij te zweerne al spelende eenich verboden spel oft
26
anders: want sulcke zonden daller meeste zijn: om datsij
27
alder meest weder ende teghen die eere gods zijn ende daer
28
om salmense met aller nerndsticheit ontulien: wachten
29
de hem in tijds eermen teender quader ghewoentem comt:
30
want men leest van velen die god stranghelic ende recht=
31
uaerdichlic daer om gheplaeght heeft.
32
ONaerdighe zot van gode verwaten
33
Hoe moeghdij uwen god ende scepper ghehaten
34
Hoe condij yet uwen behouder verwijten
35
Hoe wildij der herten trooster verbijten.
36
keert op dijn zonden dijner tonghen sprieten
37
Ende wilt v boosheit daer met dorscieten.
GW5066_0171_Paris_l8r