Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ignis exardescit etc. dat is. Afkeert uwe anschijn van
8
eender vrauwen behaghelic verchiert ende ghepareert: ende
9
en wilt anmercken die scoonheit van eens anders wijue
10
Om der scoonheit vanden wijue zijn vele lieden ver=
11
loren ghegaen. Vele lieden hebben hem verwondert van
12
der scoonheit der vrouwen: ende zijnder om verworpen ende
13
mespresen gheworden. want dat toespreken oft te gader
14
spreken vander vrouwen onsteeckt ende verbrandt als een
15
vier. Der ghelijcker worden vindt ghenoech in die hei
16
lighe scrifture: ende der exemplen sietmen alle daghe meer
17
dan ghenoech want vele vrauwen doen meer arbeids
18
om sich te blanckettene ende met verwen scoone te maken
19
ende met cleydren behaghele der werreld: dan die goede
20
lieden om gode te behaghene: dwelc is te beclaghene ende
21
te mesprijsene. want sulcke vutwendighe moyheit ende
22
vbscheit spruut dicwijle vut houerdicheit die moeder.
23
van allen quade is. Ende heeft doen vallen die scoonste
24
enghele vanden eewighen leuene inden afgrond van
25
der hellen: dat is lucifer met zijnen ghesellen.
26
VRouwen wildij onsen heere behaghen
27
so en suldij gheen andre cleydren draghen
28
Dan uwen state toe behooren
29
Decket v vorhooft: ende stopt v ooren
30
Ende en draeght v lichaem niet te coope
31
want sulcke die viand met grooten hoope
32
Ter hellen treckt / ende maectse strecken
33
Om andre zielen daer met te trecken.
34
En souct gheen verwe dan bij natueren
35
Ontleende scoonheit en mach niet dueren
36
Behaeght uwen god ende uwen man
37
Al scimpt die werreld v en lichter niet an.
m iiij

GW5066_0179_Paris_m4r