Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
dood af wenschen. Ende daer om seit Catho Cum du
7
bia et fragilis sit nobis vita tributa In mortem alterius
8
spem tu tibi ponere noli. Om dat v broosche leuen staet
9
in zorghen groot En sul dij niet hopen op eens anders
10
doot. Item om dat vele lieden de doot van eenen an=
11
dren om zijns goeds wille begheeren zeit Salomon ons
12
daer af treckende Prouer. xx. Hereditas ad quam festi=
13
natur in principio: in nouissimo benedictione carebit.
14
Erfachticheit daer men int beghinsel haestelic toe loopt
15
sal int heynde zonder benedictie zijn dat is en sal gheen
16
voorspoed gheuen. daer om seit men dat van langher
17
hand rijck werden salicheit is. wij en sullen dan ons ho
18
pe niet stellen op eens anders dood om daer met rijcke
19
te werdene / want also de selue Salomon spreect Prouer.
20
x. Expectatio iustorum letitia spes autem impiorum
21
peribit. Het verbeiden vanden rechtuaerdighen comt
22
ter blijscap: maer die hope vanden ongodsdienstighen ende
23
quaden sal vergaen. Nyemand en zal dan des doods
24
esel beslaen om datsi tot yemand te gheringher rijden
25
soude: want hij lichte de roede tsijnen aerse plucken sou
26
de. Ende nochtans vindtmen zo zotte die onsen heere
27
bidden oft missen doen lesen / oft aelmoesen gheuen / om
28
eens anders dood: ghelijc oft ons heere om ghelds wille
29
oft beden / soude willen morder oft moordenaer zijn.
De leeraer.
30
DIe wille bedijden met gode ende eere
31
Stelle al zijn hopen op onsen heere
32
Ende helpe hem seluen met arbeite groot
33
Niet hope op eens anders doot.
34
Die dood doet achter waerd den esel drauen
35
Als vadre ende moedre haer kijndren grauen.
GW5066_0183_Paris_m6r