Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
volbrijnghen zot voor gode gherekent Ende daer om is
7
voren gheseit gheweest dat der zotten ghetal gheen heyn
8
de en heeft want men gheen meer der noch dolder zotten
9
en vindt dan die hem seluen verhanghen ofte dlijf ne=
10
men. Ende nochtans alle die dat kersten ghelooue niet
11
ganselic en houden ende gheloouen verhanghen hem sel=
12
uen: want zij alleuende van gode vervonnist ende ver
13
wesen zijn. want also sent Marc scrijft. die niet en ghe=
14
looft ende niet ghedoopt en is en mach niet behouden we
15
sen. Ende daer om mids dat nyemand behouden en mach
16
zijn: noch ten eewighen leuene gheraken dan bijder ver
17
dienten der passien ende des lijdens ons salichmakers ende be=
18
houders iesu christi: ende niemand en mach deilachtich zijn
19
zijns lijdens die in zijn dierbaer bloed niet ghedoopt ende
20
ghedweghen is: daller meeste deught gaue. ende beneficie
21
die ons god ye ghegheuen heeft: is also sent Augustijn
22
leert dat hij ons heeft. laten gheboren zijn onder die ker
23
stenen: ende onder wesen zijn vanden goeden kerstenen in
24
dat kersten ghelooue. Maer om dat zij angaende den
25
ghelooue also ic hope alle goede kerstenen zijn daer dit
26
werck sal van ghelesen zijn: waert te vergheefs dat ic
27
vander heidenen oft ongheloouighen zottheit vele scre
28
ue. Maer angaende den kerstenen mach ic segghen met
29
sent Augustijne dat het niet ghenoech en is om behou=
30
den te zijne dat wij kerstenen: maer moeten goede ker=
31
stenen zijn ende goede ghewercken doen. Om dat also
32
sent Jacop scrijft Fides sine operibus mortua est. Dat
33
ghelooue zonder ghewercken voor gode doot gherekent
De leeraer.
34
GHelooft zonder twifelen doet goede ghewercken
35
zo werdij gods kind ende ooc der kercken.
GW5066_0188_Paris_m8v