Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
Non possit quum laudatur dijs equa potestas. dat gheen
7
dijnc en is dat die hooghste prelaten als domitiaen doe
8
was: van hem seluen niet en gheloouen als mense prijst
9
ende loostuutt. want de vorseide domitiaen liet hem hou
10
den voor eenen god ende dede hem scrijuen heere ende god.
11
Ende om dies wille dat quade ouerdraghers ende looftu=
12
ters zeer vele quaeds doen inder heeren houen so sullen
13
zijse daer vut bannen also die wijse princhen ende prela
14
ten doen also Horatius van den keyser octauiaen scrijft
15
zegghende Cui male si palpere / recalcitrat vndique tutus /
16
dat hij altijds op zijn hoede was: ende alsmen pruumstrij
17
kende tonpasse streeck: zo sloegh hij als een paerd. Ende
18
der ghelijcken om dat van looftuten gheen goed en comt
19
anders dan tellooren te leckene ende den buuck oneer=
20
baerlic te voedene: daer om wachten hem alle wijse
21
van looftutene: ende vanden houe daer die looftuters
22
wel ghelooft zijn. Also ons Esopus bij eenen bijspele leert
23
zegghende dat die vos metten wolf ende ber vanden leeu
24
ghenoodt: verstaende dat die wolf vanden leeu bij=
25
naer verbeten was om dat hij zeide dat int oft stanck:
26
ende die ber in sghelijcs om dat hij seide datter wel roock /
27
ghevraeght ofter wel roock seide dat hij al visschende
28
zijn roke verloren hadde ende ontquammer met zegghende
29
wie inder heeren houe wille zijn huut gheheil vut brijn
30
ghen / saller zwijghen also langhe als hij can.
De leeraer.
31
DIe om vette brocken haer tonghe vercoopen
32
Ende om looftuten ten houe waerd loopen
33
werden dicwijl gheslaghen om haer pluumstrijken
34
Een eerbaer herte leert eerbaer practijken.
n ij

GW5066_0191_Paris_n2r