Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
Ende daer bij en sullen wij niet te lichtelic gheloouen also
8
Salomon ons raedt segghende. Eccle. xix. Non omni ver
9
bo credas. Ghij en sult niet allen worden gheloouen. Ende
10
sent Jan euangeliste: in zijn epistelen. i. Joh. iiij. Charissi=
11
mi Nolite omni spiritui credere: sed probate spiritus si ex
12
deo sint: quoniam multi pseudo prophete exierunt in mundum
13
Mijn alder liefste ghij en sult niet allen gheiste gheloo=
14
uen maer proeft ende ondersoect die gheisten dat is dinghe
15
uerts oft zij van gode commen zijn: want vele val=
16
sche propheten in de werreld commen zijn. Al eist dan dat
17
quade ouerdraghers ons in die oore blasen wij en sullense
18
niet gheloouen nochte den onnoselen daer om niet veror
19
deilen maer die waerheid ondersoeken: want also men
20
vindt ghescreuen Nullum ante veram iustamque probationem
21
iudicare aut damnare debemus. wij en behooren niemand te
22
veroodeilene
veroodeilene ] verroodeilene GW5066
oft te verwijsene voor dat wij warach=
23
tighe ende wettelicke proeuinghe ende ondersoeck ghedaen
24
hebben. Men vindt nochtans vele die om lichtelic te ghe
25
loouene misdaen hebben. ghelijc Nabuchodonosor die om
26
douerdraghen van Naaman mardocheum ende alle andre io
27
den verwees ende hadse doen steruen hadt hester niet belett.
28
Item pharo die ioseph verwees ende deden carkeren om dat
29
hij phutifars wijue gheloofde. der ghelijcken machmen
30
zegghen van hem die Susannen verwees ende van py=
31
latus die onsen heere verwees ende dusentich andre.
32
TE lichtelic gheloouen en was nye goed
33
Elc sals hem dan wachten is hij vroed
34
Ende ongherne hooren achter rugghe spreken
35
Oft vanden dooden / diet niet en wreken.
36
Gheen quade tonghen salmen op voeden
37
Maer hem daer van als van draken hoeden.
n iij

GW5066_0193_Paris_n3r