Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
want aristoteles seit Valeant oft gaudeant alchimiste:
8
quoniam species rerum transmutari non possunt. Verre moe
9
ten zij van ons zijn: oft hem verblijden vut ydelheit
10
die alkemisten: want zij ter warachtigher blijscepen niet
11
comen en sullen: ouermids dat die ghedaenten ende natue
12
ren van dijnghen deen in dandre niet en moghen ver=
13
andert zijn. Ende daer om segghen de leeraers vanden
14
rechten Quisquis ergo credit posse fieri aliquam creatu=
15
ram / aut in melius / aut in deterius mutari: aut transfor
16
mari in aliam speciem vel in aliam similitudinem nisi ab ip=
17
so creatore: qui omnia fecit et per quem omnia facta sunt:
18
procul dubio infidelis est: et pagano deterior. sowie dat
19
ghelooft eenighe creature: oft yet dat ghescepen is: mo=
20
ghen ghemaect zijn oft in betere oft aerghere verandert
21
zijn: oft in een andre ghedaente ende manieren verscepen:
22
zonder alleene vanden sceppere ende makere die alle dijnck
23
ghemaect ende ghescapen oft ghescepen heeft: ende bijden
24
welcken alle dijnghen ghemaect zijn: sonder twijfele die
25
is ongheloouigh ende aergher dan een heyden ende sarra
26
sijn. Ende niet alleene zijn zij zot ende te mesprijsene die
27
bij alkemien haer goed verliesen: maer noch aergher ende
28
zotter is hij die bij alkemien oft andre valscheden rijcke
29
werdt: vercoopende sulc siluere oft goud bij consten ghe=
30
maect voor natuerlic goed. oft die wijn oft andre dranck
31
oft spijse valschen. waer inne de cruenniers vette wariers
32
wijn vercoops ende andre brouwers dicwijl besmett zijn.
De leeraer.
33
GHeen zotter cooplieden ter werreld leuen
34
Dan die haer zielen om rijckdom gheuen
35
Ghelijc die valsch goed oft valschelic vercoopen
36
Die men nou vindt met grooten hoopen.
n iiij

GW5066_0195_Paris_n4r