Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xcviij. capittel.
1
MJjn heere sent Jan die ewangeliste in dat eerste
2
capittel van zijner eerster epistelen scrijft al dus:
3
Filioli: nouissima hora est. Et sicut audistis: quia antichri
4
stus venit: nunc antichristi multi facti sunt: vnde scimus: quia
5
nouissima hora est Mijn kinderkens die ionxste ende leste
6
huere dat is dat heynde vander werreld is nou. ende also
7
ghij ghehoort hebt: want antkerst comt: nou zijn vele
8
antkersten ghemaect: waer bij wij weten dat die leste ende
9
vuterste huere is / hier om is te wetene dat antkerst is te
10
segghene weder ende teghens christum: ende daer om alle die
11
teghen tghelooue christi leeren oft preken: alle die dat ker
12
sten ghelooue beuechten ende mesprijsen doen dwerck van
13
antkerst ende zijn antkersten gherekent hoe wel datter een
14
comen zal voor dat heynde vander werreld die hem chri
15
stum heiten sal ende doen anbidden / ende trecken meest al de
16
werreld na hem deene met gauen oft ghiften van rijck
17
dom ende eeren: dandre met dreyghen ende slaen ende met ve
18
le tribulatien: ende meest met valschen miraclen bij tooue=
19
rien de hij doen sal. Maer om dat wij hier spreken te=
20
ghen die teghe wordighe zotten om die te bekeerene: niet
21
breeder spreken de van antkerste vermanic allen kerste=
22
nen dat zij gheen antkerst ghereckent en werden weder
23
sporich vallende den kersten ghelooue ende der heiligher
24
kercken: ende sent Pieters scip latende om inder zotten
25
scip te commene / die ten heynde alle verdrijncken sullen:
26
als sent Pieters scip ter saligher hauenen de zijne ghe=
27
leidt zal hebben al moghen zij hier wat lijden.
De leeraer.
28
AL is valscheit nou hoghe gheseten
29
De waerheit salse curts hebben verbeten
verbeten ] berbeten GW5066
.
GW5066_0197_Paris_n5r