Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
machmen niet altijds die waerheit verzwijghen al moet
8
men quaed spreken dat is die zonden straffen. zonderlin
9
ghe alst ons toe behoort van onsen state ende dienste oft
10
officien weghen. ghelijc pausen bisscopen. abten. prela=
11
ten. prochipapen ende andre die tvolc hebben te leerne ende
12
tonderwijsene ende haer zonden te straffene: willen zij niet
13
gherekent zijn stomme honden de niet bassen en connen
14
also esaias seit int. lvi. capittel. Teghen de welcke seit
15
ons heere dor den mond van Ezechiel den prophete eze. iij.
16
Fili hominis / speculatorem dedi te domui israel et audies de
17
ore meo verbum et annunciabis eis ex me. Si dicente me ad
18
impium morte morieris: non annunciaueris ei neque locutus
19
fueris vt auertatur a via sua impia et viuat: ipse im=
20
pius in iniquitate sua morietur sanguinem autem eius de ma
21
nu tua requiram Si autem tu annunciaueris impio et ille non
22
fuerit conuersus ab impietate sua morietur. tu autem ani=
23
mam tuam liberasti. dat is. zone des menschen: ic hebbe v
24
ghegheuen den huse van israel dat is van allen gheloo
25
nighen menschen: een wachter ende vorsiende (die men naer
26
tgriecks bisscop heit) ende ghij sult hooren van mijnen
27
monde dat is vut der heiligher scrifturen tword gods
28
ende sult den volcke condighen. Eist bij also dat zo wan=
29
neer ic segghe den ongodsdienstighen ende quaden mensche
30
dat hij also leuende deewighe dood steruen zal ende ghijt
31
hem niet te kennen en gheeft ende niet en raedt dat hij af
32
keere ende late het is waer dat hij steruen zal: maer ic sal
33
zijn bloed van uwen handen heischen. Maer seght ghijt
34
hem ende hij hem niet en bekeert van zijner quaedheit ende
35
ongodsdiensticheit hij sal steruen: maer ghij sult uwe ziele
36
verlossen vander doot. wij en sullen dan dor vreesen
37
vander dood de waerheit niet helen: als mense segghen
GW5066_0199_Paris_n6r