Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

38
moet. want also men leest
leest ] leeft GW5066
Qui per timorem occultat ve
39
ritatem prouocat in se iram dei. Melius est enim pro veritate
40
supplicium pati quam beneficium habere pro falsitate. dat is
41
die dor vreesen oft ontsiene de waerheit deckt verwect
42
teghen hem den torne gods: want het beter is om die
43
waerheit pijne ende tormenten lijden: dan gaue oft ghuften
44
ontfaen om loghene ende valscheit. Niemand en sal hem
45
dan scamen die waerheit te zegghene alst hem te doene
46
staet: want ons heere god die de waerheit is spreect aldus
47
Math. x. Nolite timere eos qui occidunt corpus: animam
48
autem non possunt occidere: sed potius timete eum qui po
49
test et animam et corpus perdere in gehennam. Omnis
50
qui confitebitur me coram hominibus: confitebor et ego
51
eum
eum ] enm GW5066
coram patre meo qui in celis est. Qui autem negaue
52
rit me coram hominibus: negabo et ego eum coram patre
53
meo qui in celis est. dat is. En wilt niet vruchten nocht
54
ontsien hemlieden die dat lichaem alleene verslaen: ende
55
en moghen de ziele niet hindren noch verslaen: maer vrucht
56
ende ducht hem die mach ziele ende lijf verdoen ende verdoe
57
men in de helle. Alle die ghone die my sal belijden voor
58
de menschen: sallic ooc belijden voor mijnen vadre die
59
inden hemel is. Maer zowie my looghene voor de men=
60
schen zalic ooc looghenen voor mijnen vadre die inden
61
hemel is. wij en zullen dan niet als die zotten meer de
62
werreld ontsien dan onsen heere: maer de waerheit belij
63
den alst orbor is: niet om yemand te beclappene oft te=
64
ghen den paus oft onsen ouersten te sprekene: maer die
65
zonden straffen van dien wij meynen te beteren ende daer
66
in ghehouden zijn.
De leeraer.
67
ALst orbor is de waerheit belijden
68
Stelt anxt / vrucht. / ende vaer bezijden
GW5066_0200_Paris_n6v