Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
als wij tijd hebben arbeiten souden ende gheen deught
8
versumen nocht verletten: ende dat bij eener parabolen
9
ende ghelijckenisse segghende in dat. xxv. capittel vander
10
ewangelien van sent mattheus dat het rijcke der heme
11
len gheleken is tien maegden oft ionfrouwen: die ne=
12
mende haer lampten zijn vut ghegaen te ghemoete den
13
brudegoom ende der bruud. Maer de vijf maegden
14
waren zottinnen: ende dandre vijue waren wijse ende
15
vorsienighe. Ende aldus de vijf zottinnen ghenomen
16
hebbende haer lampten en namen gheen olie met hemlieden.
17
ghelijc dat de wijse deden. Ende mids dat de brudegoom
18
merrende ende verbeydde: waren zij alle vakerich ende slie
19
pen. Maer ter middernacht was eenen roep ghemaect
20
sprekende. ziet de brudegoom comt: gaet hem te ghemoete
21
Ende doen stonden alle dese maeghden tsamen op. ende
22
maeckten haer lampten bereydt: ende die zottinnen seiden
23
tot den wijsen. Gheeft ons van uwer olien want onse
24
lampten vutghedrooght zijn. Ende die wijse antword
25
den. Op dat bij auentueren onse olie niet ghenoech en
26
zij voor hulieden ende voor ons: gaet lieuer tot den ver=
27
coopers ende coopter voor vlieden. Ende al zij souden gaen
28
coopen: is de brudegoom commen ende die bereidt waren
29
zijn met hem inne gaen ter brulocht feesten ende de dore is
30
ghesloten. Maer ten lesten commen ooc die zotte maegh=
31
den segghende. Heere heere doet ons open. maer hij ant
32
wordende seide. voor waer ic segghe v dat ic v niet en
33
kenne. Ende daer bij sluut ons heere zegghende: waeckt
34
dan want ghij noch dach noch stond en weet.
De leeraer.
35
ELc zal voorsien zijner zielen vaten
36
vander goddelicker olien der karitaten.
GW5066_0203_Paris_n8r