Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
hier niet inne en zach den ydelheid ende zottheit werdich
8
bespott ende beghect te zijne: maer also Salomon ons leert
9
het is tijd van lagghene ende tijd van screyene / ende so hij
10
elders seit Risus dolore miscebitur Het lagghen sal met
11
droefheit onderminghelt zijn. Maer leefde democritus
12
noch hij vonde vele meer orsaken om lagghen dan hij
13
in zijnen tijde dede. want de meynschen zij nou zo zot dat
14
scijnt dat hem leyd is dat zij menschen zijn want zij ver=
15
keert gaen. hoe wel dat die rechten seigghen Facies que
16
ad similitudinem pulchritudinis celestis est figurata mini
17
me maculetur. dat / dat anschijn oft ansichte dat ghemaect
18
is naer die hemelsche scoonheit niet en soude besmet wer
19
den / zonderlinghe met beistelicker ghedaenten also vele
20
doen die ghemaecte ansichten an doen. ende ghemeynlic ziet
21
men nou die vrouwen met hoornen ende sterten: ende de mans
22
met vier aermen ende paerds voeten ter kerken commen.
23
Maer die meyninghe vanden leeraer is hier te berespe
24
ne die te vasten auonde oft op andre tijde ghelijc na kerst=
25
dach verkeert gaen: dwelc is vanden heydenen gheuon
26
den ende vanden oncuusschen die hem scamende bekendt
27
te zijne verkeeren hem om also te commene ter spraken oft
28
condscap van eenigher vrouwen oft ionferen diese te
29
valle brijnghen willen. Ende mids dien vele wulpscheit:
30
vele bloedsturtighen ende alle ombetamelicheit ghesciet
31
bij verkeert te ghane: elc sals hem dan wachten.
32
O zotte mensche die gaet verkeert
33
Ende gods beilde in v onteert
34
wat vindij scoonders dan den mensche:
35
Al haddij alle ghedaenten tuwen mensche
36
En soudij met rechte gheen andre kiesen
37
waer om dan wildijse dus verliesen.
iiij

GW5066_0211_Paris_o4r