Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
gankelicke bedrieghelicke ende met vele allenden onder=
8
minghelde blijscap laet die eewighe dood verwachten
9
ende nochtans dicwijle die rechtuaerdighe op aerderijcke
10
ten voorspoede comt. waer van seit dauid aldus. Iunior
11
fui: etenim senui: et non vidi iustum derelictum: nec semen eius
12
querens panem. Ic hebbe iongher gheweest ende bem oud
13
wordden: ende en hebbe niet ghesien dat die rechtuaerdi=
14
ghe ghelaten was: noch dat zijn saed dat is zijn afcomp
15
ste ende kind zijn brood moeste zoeken oft bidden. Ende
16
daer om seit hij in den seluen psalm die den. xxxvi. is.
17
Considerat peccator iustum et querit mortificare eum Dominus
18
autem non derelinquet eum in manibus eius. De zondare
19
bespiet den rechtuaerdighen ende soecten om te doodene:
20
maer de heere en sallen niet laten in zijn handen. Ende
21
daer bij raedt hij segghende. Expecta dominum et custodi vi=
22
as eius et exaltabit te: vt hereditate capias terram cum perie
23
rint peccatores videbis. Vidi impium superexaltatum et ele=
24
uatum sicut cedros libani. Et transiui et ecce non erat: et
25
quesiui eum et non est inuentus locus eius. Verbeidt den hee
26
re ende houdt zijn weghen dat sijn zijn gheboden ende hij sal
27
v verheffen: dat ghij tuwer erfachticheit sult die aerde
28
ontfaen: ende sult zien als die zondaers vergaen sullen zijn
29
Jc hebbe den ongodsdienstighen ende onghenaden ghesien
30
verhooght ende verheuen ghelijc die ceder boomen staen
31
de op den hooghen bergh van libane. Ende en bender
32
maer dor leden ende ziet alsic ommezie en was hij niet meer
33
ende sochtene ende de plaetse van hem en is niet gheuon=
34
den. Men vindt vele der ghelijcke. wij sullen dan dat
35
heynde an mercken.
De leeraer.
36
SOwie dat gherne om gods wille lijdt
37
werdt hier oft elders zonders twijfel verblijdt.
GW5066_0215_Paris_o6r