Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ghen hem elc wijse man vorhoeden zal: want al is te=
8
ghen ongheluc gheen bescudden noch voorhoeden: noch
9
tans machmen hem wel wachten van zwaren valle:
10
want niemand zwaerlic en valt hij en heeft onwijselic
11
gheclommen. Al eist dan dat ons fortune toelaght wij en
12
sullense niet te zeer betrouwen noch achter volghen: maer
13
doen als die wijse die in vorspoede hem wapent teghen
14
wederspoed: dat is leeft soberlic ende tamelic niet doende
15
naer zjn gheluc maer naer zijnen staet ende toebehoorte ende
16
sulcke lieden en doruen fortunen dat is gheen ongheluc
17
vruchten: want also Juuenalis scrijft sprekende tot fortunen
18
Nullum numen habes si sit prudentia: sed te Nos facimus
19
fortuna deam celoque locamus O fortune ghij en hebt gheen
20
goddelicke macht: nocht en vermocht niet waert dat
21
vorsienighe wijsheit in ons ware: maer wij maken v
22
een goddinne ende stellen v in den hemele. Oft hij segghen
23
wilde dat die zotten alleene van fortunen gheregiert zijn
24
om dat zij gheen toecommende dijnghen en vorsien: ende
25
daer bij als haer vorspoed vergaet vinden zij hem al=
26
lendich ende bedroghen. want also boetius leert gheen on=
27
saligher ende onverdraghelicker ongheluc en is dan ghe=
28
lucsamich gheweest hebbende ten onghelucke ghecommen
29
zijn. Niemand en sal hem dan op zijn vorspoed te zeer
30
betrouwen noch hoogher vlieghen dan hem zijn vlercken
31
oft vloghelen draghen moghen: wilt hij niet vallen.
32
DIe wijselic leeft ende hem vorsiet
33
Rekent fortunen also veel als niet
34
want hij hem wacht van hooghen staten
35
Die dicwijle den zotten bedrieghelic laten
36
waert dat elc leefde op zijn vorhoede
37
Men vonde min zotte ende meer vroede.
GW5066_0217_Paris_o7r