Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
dewelcke staet ghescreuen. xl. di. Quisquis rebus preter
8
euntibus restrictius vtitur quam sese habeant mores eorum cum
9
quibus viuit: aut intemperans aut superstitiosus est. Quis=
10
quis vero sic eis vtitur: vt metas consuetudinis bonorum.
11
inter quos versatur excedat: aut aliquid significat aut
12
flagitiosus est. In omnibus enim talibus non vsus rerum / sed li
13
bido in culpa est. so wie den verganghelicken dijnghen
14
nauwere oft stranghelicker orboort ende ghebruuct: dan
15
hem hebben die zeden oft mannieren ende ghewoonten van
16
leuene der ghoner daer hij met leeft: die is oft onghetij
17
dich oft ongheloouich makende conscientie daer hijse niet
18
van maken en soude. Maer zo wie sulcken dijnghen ghe
19
bruuct ende nutt / dat hij de mate ende palen der ghewoonten
20
vanden goeden daer hij onder verkeert ouergaet: oft
21
hij wilt einich zonderlinc dijnck daer met beteikenen: oft
22
hij is een ouerdadich crijschere ende grootschaert: want in
23
allen sulcken dijnghen die god ons ghegheuen heeft om
24
te nuttene ende te ghebrukene / ende wij gheen beloften
25
ghedaen en hebben om die te deruene: en is tghebruuc
26
oft dat nutsel van den dijnghen: in gheener sculd maer
27
den quaden ende onghereghelden wille. wij sullen dan
28
doen na die reghele die Sent Ambrosius Sente monike
29
moedre van Sent Augustijn gaf / als zij censcientie maec=
30
te om datmen te milaen niet en vaste tsaterdaeghs ghe
31
lijc te rome: waer op sent ambrosius ghevraeght zeide.
32
Als ic te rome ben vastic also men daer doet: ende alsic
33
hier ben doen ic alsomen hier doet: dwelc sent Augustijn
34
voor een reghele hilt.
35
SO wat ghij meught doen zonder sonde oft scande
36
Doett naer de ghwoonten van elcken lande.
p iij

GW5066_0225_Paris_p3r