Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
te min bernen oft branden oft blaken om dat zij met vele
8
lieden bernen ende blaken sullen. Ende zonder twijfele hoe
9
meer lieden eenighe zonde doen hoe god meer verbolghen
10
is: ende daer bij ist een quaed teikin daer de zonden niet
11
meshaght en zijn oft dwelc noch booser is daer zij ghe=
12
presen zijn. ghelijc men in vele landen ende steden den on=
13
cuusschen ende lichten vrouwen eer den capproen licht ende
14
eere biedt dan den goeden vromen ende eersamen / ende laet
15
se bat ghecleidt gaen: ende onder die eerbare wonen ende
16
ter offeranden ende feesten gaen: ende dansen ende bancket
17
teren metten besten: mids welcken vele ziende dat die
18
sulcleuen leiden gheeert zijn ende ghemackelic leuen: hem
19
ooc daer toe gheuen dies hem wachten souden waert dat
20
men die zonden ende diese operbaerlic antieren vut cha
21
ritaten verstake. Maer putiers oft hoereiaghers / dobbe
22
laers / dronckaers / woeckeraers ende dier ghelijcken zijn
23
nu best ghesien ende meest gheeert: mids welcken der zot
24
ten ghetal is zeer vermeert ende vermenicht als dat
25
men zeer lettel oft weynich wijse vindt die niet zot en
26
zijn oft met den zotten toe legghen: hoe wel nochtans
27
dat gheene quade zotten daer wij hier van spreken ten
28
hemele gheraken en sullen: maer wie hem inder sotten
29
scip zett vaert al lagghende ende singhende ter hel
30
len waert.
De leeraer.
31
AL ist tgheselscap vanden onwijsen
32
Vermenicht / nochtans salment mesprijsen
33
want waermen meest zotten vindt versaemt
34
Daer werdet dland aller zeerst gheblaemt
35
Dan gode ende van die gode ghenoeghen
36
Elc wijse zal hem met wijsen voeghen.
p iiij

GW5066_0227_Paris_p4r