Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
spot ende scerne houden met den ghonen die eenich goed ende
8
orbor werck maken ende voortbrijnghen ende vinder altijds
9
yet toe te zegghene / dwelc gheen wonder en is / want het
10
vele lichter is eenighe ghebreken te bekennene in eenigh
11
groot werck: dan dat zonder ghebreken te makene: ende daer
12
bij zal elc redelic mensche dijncken dat nyemand volmaect
13
en is: ende nyemand af trecken van wel te doene: also ve
14
le doen. want also Salomon spreect Prouer. xiiij. Ambu
15
lans recto itinere et timens deum / despicitur ab eo qui infa
16
mi graditur via. die den rechten wech gaet ende gode vrucht
17
ende vreest oft ontsiet: werdt versmaedt van hem die den
18
oneerbaren ende scandelicken wech gaet. Maer also hij int
19
zelue seit Querit derisor sapientiam et non inuenit: doctrina
20
prudentium facilis. Die bespottere ende begheckere soeckt
21
wijsheid ende en vindtse niet: maer die leeringhe van den
22
wijsen vorsieneghen is hem licht om vinden. Maer die
23
wijse en sal niet laten deught te doene om der zotten be=
24
spotten wille want also de selue seit Prouer. xix. Doctrina
25
viri per patientiam noscitur. de leeringhe ende wijsheid van ee=
26
nen manne werdt bij zijnder patientien dat is verduldi
27
cheit ende lijdsaemheit bekandt ende condich. want een zot en
28
mach niet ghelijden dat men met hem spott ende spott met
29
elcken. Ende een wijsman en spott met nyemand ende
30
spottmen met hem hij lijdet ende ghedooghet also verre alst
31
beter verdreghen dan ghewroken is. Aldus ooc ist dat
32
yemand met onsen wercke spotte: wij suller inne ghedooch
33
saem zijn: biddende nochtans den goeden dat zijt int beste
34
nemen ende verbetren: oft verbeiden tot dat wij dit selue
35
werck meerdre ede beter maken.
36
NEmet voor goed dat wij hier spreken
37
Gheen zo volmaect / hij en heeft ghebreken.
GW5066_0233_Paris_p7r