Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat sluten vanden wercke.
1
DAnck / lof ende glorie / zij gode den heere
2
Van wien dat daelt al dat volmaect is
3
Met wiens hulpe ten heynde gheraect is
4
Mijn slicht beghinsel: tot wien ic keere
5
Hebbic verdient eenich lof oft eere
6
Hem biddende van wien de dood ghesmaect is
7
Vut puerer minnen die an ons ghestaect is
8
Dat hij tsijner glorien ende loue vermeere
9
Mijn slicht onderwijs ende simple leere
10
Die rudelic ghedicht van consten naect is
11
Dat elc onwijse die an zottheit ghehaect is
12
Daer met verlost van zijnen seere:
13
Danc lof ende eere / gheue gode den heere. Amen.
1
Dit vorseide werck vut den latijne ende walsche in
2
duytsche verstelt / is gheprent gheweest te Parijs
3
Bij Guide coopman ghenaemt: den. vi. in Junio
4
Jnt Jaer van gratien vijftienhondert.
5
Gode zijs danck ende lof.
GW5066_0234_Paris_p7v